Havbrukstekniker
Havbruksteknikeren jobber med drift og vedlikehold av tekniske løsninger i sjøbasert havbruk.
Den teknologiske utviklingen innen sjømatnæringen har ført til en klar dreining mot mer spesialisering av personell og innleie av ulike tjenester i tilknytning til produksjon av fisk i sjø.

Havbruksteknikeren vil i stor grad være ansatt i servicebedrifter, bedrifter som leverer tjenester til oppdrettsanleggene.Slik dagens havbruksnæring er organisert blir flere og flere arbeidsoppgaver som tidligere ble utført av ansatte på det enkelte anlegg, i stor grad levert av tjenesteytende aktører med spesialkompetanse. Arbeid med fortøyninger, avlusning, sortering og transport av fisk, samt ulike undervannsoperasjoner, er eksempler på slike tjenester.

Havbruksteknikeren må derfor ha kompetanse som sikrer at det kan leveres tjenester av høy kvalitet til anlegg langs hele Norskekysten. Dette krever først og fremst høy kompetanse innen sjømannskap og sikkerhet ved arbeidsoperasjoner på dekk og andre flytende innretninger.

Havbruksteknikeren må kunne foreta selvstendige vurderinger med tanke på sikkerhet og kvalitet på arbeid som utføres under ulike værforhold, som påvirkes av strøm og bølger og som derfor kan innebære høy risiko.Risikovurdering og sikker jobbanalyse er derfor sentrale kompetanser.

Havbruksteknikeren må videre ha inngående kunnskap om materialer som benyttes på fartøy og i fortøyninger, plattformer, flyteelementer og nøter.

Etter endt Akvakultur Vg2 kan du søke lærlingplass som havbrukstekniker. I læretida som er to år, får du oppdatert kunnskap innen fiskevelferd og driftsteknikk, samt de sertifiseringer som i dag kreves for å kunne utføre arbeidsoppgavene på et moderne, sjøbasert oppdrettsanlegg.